BIP Język polski Język angielski
Kapitał
Udostępniono dnia: 2017.12.01

1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.419.540,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy piećset czterdzieści złotych i dzieli się na 5.856.494 (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:

1) 3.100.000 (słownie: trzy miliony sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 100 000;

2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000;

3) 756.494 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 756 494.

2.       Akcje serii A zostały pokryte funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” w wyniku jego komercjalizacji.

3.    Akcje serii B zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR w zamian za akcje MSR w wyniku Połączenia zgodnie z przepisami Tytułu IV, Działu I Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte wkładem w postaci majątku przejmowanej MSR.

4.      Akcje serii C są akcjami imiennymi wydanymi w zamian za wkłady pieniężne.

5.      Zarząd prowadzi księgę akcyjną.