BIP Język polski Język angielski
Przetargi
2018.03.02
APARAT MAGNOTER D-56 ABL
Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A., oferuje do sprzedaży: APARAT MAGNOTER D-56 ABL  o nr inw. SZ80205915, rok prod. 2009. W skład zestawu wchodzą dwa aplikatory i leżanka, cena min. 4050,00 zł + VAT Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. technicznych Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl. Ostateczny termin składania ofert: 16.03.2018 r.  

Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A., oferuje do sprzedaży:

APARAT MAGNOTER D-56 ABL  o nr inw. SZ80205915, rok prod. 2009. W skład zestawu wchodzą

dwa aplikatory i leżanka, cena min. 4050,00 zł + VAT

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. technicznych Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl. Ostateczny termin składania ofert: 16.03.2018 r.

 

2018.01.19
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sanitariatu nr 2 w budynku G-4
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sanitariatu nr 2 w budynku G-4 zgodnie z poniższą ofertą.   Zaproszenie - Remont sanitariatu   Załącznik nr 1 do Zaproszenia  

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu sanitariatu nr 2 w budynku G-4 zgodnie z poniższą ofertą.

 

Zaproszenie - Remont sanitariatu  

Załącznik nr 1 do Zaproszenia  

2017.12.19
Barka Hydrus – Specjalistyczna Jednostka Pływająca
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., oferuje do sprzedaży: HYDRUS – Specjalistyczna jednostka pływającą do zbierania oleju z wody i jego magazynowania  Budowa – 1976 SSR GRYFIA Wymiary główne (m)– L=34, B=10, H=3,5 Nośność (t) – 192,1 Silnik główny  – 29H12 Wola (228 KW) Ciężar – OK.  414 T Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni...

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., oferuje do sprzedaży:

HYDRUS – Specjalistyczna jednostka pływającą do zbierania oleju z wody i jego magazynowania  Budowa – 1976 SSR GRYFIA

Wymiary główne (m)– L=34, B=10, H=3,5

Nośność (t) – 192,1

Silnik główny  – 29H12 Wola (228 KW)

Ciężar – OK.  414 T

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: przetargi@msrgryfia.pl

   

2017.12.18
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej właściwej dla medycyny pracy oraz usługę świadczenia medycznych czynności ratunkowych
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej właściwej dla medycyny pracy oraz usługę świadczenia medycznych czynności ratunkowych. I.   ZAMAWIAJĄCY: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.                    ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał...


Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej właściwej dla medycyny pracy oraz usługę świadczenia medycznych czynności ratunkowych.

I.   ZAMAWIAJĄCY:

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.                   

ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 58.564.940 zł, opłacony w całości

NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271

tel. +48 91 424 28 38

fax +48 91 424 27 33

www.msrgryfia.pl

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

a)   W zakresie Części I – świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej właściwej
dla medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zamawiającego oraz kandydatami na pracowników lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego,

b)   W zakresie Części II – świadczenie medycznych czynności ratunkowych przez osobę wykonującą zawód ratownika medycznego.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia (Część I) oraz Załącznik nr 3 do Zaproszenia (Część II).

 

III.   TERMIN REALIZACJI:

Planowany okres obowiązywania umowy: 24 miesiące – z możliwością przedłużenia.

 

IV.   WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY

1.         Dopuszcza się składanie ofert częściowych, przy czym oferta musi obejmować całość danej części. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.

2.         Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3.         Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

4.         Minimalny termin związania ofertą to 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

5.         Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i informacjami wymaganymi przez Zamawiającego.

6.         Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

7.         Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez wymagane uprawnione osoby.

8.         Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty a jego treść powinna jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

9.         Dopuszcza się składanie ofert:

a)   w formie pisemnej – w takim przypadku oferta musi być szczelnie zamknięta
w kopercie oznaczonej: Oferta na świadczenie usług medycznych 2017;

b)   w formie elektronicznej – w takim przypadku oferta powinna mieć formę zeskanowanych podpisanych dokumentów i powinna zostać przesłana wyłącznie
na adres e-mail:
przetargi@msrgryfia.pl. Temat wiadomości e-mail: „Oferta
na świadczenie usług medycznych 2017”.

UWAGA! Oferty w formie elektronicznej przesłane na adres inny niż wskazany
w pkt IV ppkt 6 lit. b nie będą brane pod uwagę.

 

V.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.      Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszystkich wymogów określonych w niniejszym Zaproszeniu.

2.      Oferta powinna zawierać:

a)   Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia.

b)   Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wszelkich uprawnień do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia.

c)    Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach
i kwalifikacjach zawodowych określonych w przepisach prawa, a w szczególności: ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz.464 z późn.zm.) k.p., Rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.1184), zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością.

d)   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych przepisami prawa dla podmiotów leczniczych.

e)   Kserokopię wypisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

f)     Kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru przedsiębiorców potwierdzający prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej
  wystawionego nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g)   Oświadczenie Wykonawcy, że pomieszczenia siedziby Wykonawcy, w której będą świadczone usługi, jak również znajdujące się tam urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w obowiązującym w Polsce ustawodawstwie.

 

VI.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.         Termin składania ofert upływa 12.01.2018 r. o godz. 1000.

2.         Oferty należy składać pod adresem:

Ø  Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A., ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ø  przetargi@msrgryfia.pl

UWAGA! Oferty złożone po terminie składania, jak również oferty w formie elektronicznej przesłane na inny niż ww. adres e-mail nie będą brane pod uwagę.

 

VII.   INFORMACJE DODATKOWE

1.         W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia brakujących ich dokumentów.

2.         Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmian w swojej ofercie lub ją wycofać.

3.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wprowadzania zmian
w niniejszym Zaproszeniu, odwołania niniejszego Zaproszenia oraz zamknięcia przedmiotowej procedury bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

VIII.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERENTA

Wykonawca/Wykonawcy, którzy złożą w ocenie Zamawiającego najkorzystniejsze oferty zostaną zakwalifikowani do dalszych rozmów mających na celu omówienie ostatecznych warunków handlowych zamówienia oraz szczegółów jego realizacji.

 

IX.   OSOBY DO KONTAKTU

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz przedmiotowej procedury udziela Pan Dariusz Kujawski pod numerem telefonu 91 424 22 13 oraz adresem email: dariusz.kujawski@msrgryfia.pl

 

X.   ZAŁĄCZNIKI

1.         Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I – Załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II – Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

4.      Odpowiedź na pytania 

 

 

    W imieniu MSR Gryfia S.A.:

    Marek Różalski – Prezes Zarządu MSR „Gryfia” S.A.

    Jarosław Borek – Członek Zarządu MSR „Gryfia” S.A.

 

2017.11.27
Oferta sprzedaży pojazdu asenizacyjnego
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., oferuje do sprzedaży: Samochód asenizacyjny, nr inw. SZ74300545, rok prod. 1978, niesprawny.   Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. technicznych Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl. Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2017 r.    

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., oferuje do sprzedaży:

Samochód asenizacyjny, nr inw. SZ74300545, rok prod. 1978, niesprawny.

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. technicznych Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl. Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2017 r.

   

2017.10.13
Zapasy magazynowe MSR GRYFIA S.A. do odsprzedaży
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA oferuje do odsprzedaży materiały stanowiące zapasy magazynowe. Załączona oferta może być rozszerzona o inne pozycje materiałowe. Podane ceny podlegają negocjacji. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie ofert  pocztą elektroniczną na adres przetargi@msrgryfia.pl Kontakt telefoniczny: Waldemar Grzegorczyk - +48 91 4242 223    Zapasy magazynowe - lista  

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA oferuje do odsprzedaży materiały stanowiące zapasy magazynowe.

Załączona oferta może być rozszerzona o inne pozycje materiałowe.

Podane ceny podlegają negocjacji.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie ofert  pocztą elektroniczną na adres przetargi@msrgryfia.pl

Kontakt telefoniczny: Waldemar Grzegorczyk - +48 91 4242 223

   Zapasy magazynowe - lista

 

2017.06.01
Aparat malarski WIWA
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży używany aparat malarski WIWA Professional 24071 R/F. Informacji udziela Pani Agnieszka Kochańska tel. 668322090

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży używany aparat malarski WIWA Professional 24071 R/F. Informacji udziela Pani Agnieszka Kochańska tel. 668322090

2017.03.08
Sprzedaż promów pasażersko-samochodowych: GRYFIA II, BOGDA
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży własne jednostki pływające: - prom pasażersko-samochodowy „GRYFIA II” - statek pasażerski „BOGDA”   Prom pasażersko- samochodowy „GRYFIA II” Armator:  Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. w Szczecinie Port  macierzysty:   Szczecin Zbudowany przez Stocznie  „GRYFIA” w Szczecinie  w 1983 r.,  pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę:   * s KM  3 DL 1 pr...

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży własne jednostki pływające:

- prom pasażersko-samochodowy „GRYFIA II”

- statek pasażerski „BOGDA”

 

Prom pasażersko- samochodowy „GRYFIA II”

Armator:  Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. w Szczecinie

Port  macierzysty:   Szczecin

Zbudowany przez Stocznie  „GRYFIA” w Szczecinie  w 1983 r.,  pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę:   * s KM  3 DL 1 pr

Wymiary:  

Długość całkowita                  - 57,69 m,                             

Szerokość                                - 8,82 m

Wysokość boczna                   - 3,63 m

Zanurzenie                               - 2,70 m

Pojemność brutto                   -  496,47,00 ton, nośność 293,00 ton

Rok budowy                             - 1983/1992, Stocznia ‘GRYFIA” Szczecin

Napęd silnik spalinowy:  dwa ZM PZL Wola 27H12A o mocy 618 kW,  # 212579; # 212554

Rejon pływania                                     - 3

Ilość grodzi wodoszczelnych              - 6

Dopuszczalna liczba pasażerów:  364 + 6 osób załogi

Ciężar statku pustego wg informacja o stateczności z 1983 r. wynosi 607,70 ton.

Średnia prędkość promu około 8,00  węzłów

Zapasy paliwa w zbiornikach  łącznie  35,1 t.

Jednostka posiada pomieszczenie załogowe, umywalnie i WC.     

Jednostka zbudowana z przeznaczeniem do przewozu osób  w III rejonie żeglugi oraz samochodów.

Do napędu statku zastosowano dwa silniki spalinowe wysokoprężne ZM PZL Wola, 27H12A o mocy 618 kW # 212579; # 212554. Napęd z SG poprzez sprzęgło, przekładnię na wał śrubowy i stałą  śrubę.   Samodzielny zespół prądotwórczy  składający się z silnika spalinowego i prądnicy.

Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-36488/14.Termin ważności  Świadectwa Klasy do dnia  2018-02-13 r. Karta  Bezpieczeństwa Nr  090/KB/SZC/14  Urzędu Morskiego Szczecin wydana 2014-03-10 z terminem ważności do 2018-02-13.

 

Prom pasażersko - samochodowy "BOGDA"
Długość całkowita                  - 22,08 m,                                                                 

Szerokość                               - 6,10 m

Wysokość boczna                   - 2,72 m

Zanurzenie                             - 1,50 m

Pojemność brutto                   -  120,71 ton

Rok budowy                              - 1977

Napęd spalinowy silnik PZM Puck 1/SW680/195,  147 kW

Dopuszczalna liczba pasażerów:  200 + 3/4 osoby załogi

Klasa * sKM  3 DL 1  pas

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, e-mail: waldemar.grzegorczyk@msrgryfia.pl