65 lat
BIP Język polski Język angielski
Przetargi
2017.06.01
Aparat malarski WIWA
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży używany aparat malarski WIWA Professional 24071 R/F. Informacji udziela Pani Agnieszka Kochańska tel. 668322090

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży używany aparat malarski WIWA Professional 24071 R/F. Informacji udziela Pani Agnieszka Kochańska tel. 668322090

2017.03.08
Sprzedaż promów pasażersko-samochodowych: GRYFIA II, BOGDA
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży własne jednostki pływające: - prom pasażersko-samochodowy „GRYFIA II” - statek pasażerski „BOGDA”   Prom pasażersko- samochodowy „GRYFIA II” Armator:  Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. w Szczecinie Port  macierzysty:   Szczecin Zbudowany przez Stocznie  „GRYFIA” w Szczecinie  w 1983 r.,  pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę:   * s KM  3 DL 1 pr...

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oferuje do sprzedaży własne jednostki pływające:

- prom pasażersko-samochodowy „GRYFIA II”

- statek pasażerski „BOGDA”

 

Prom pasażersko- samochodowy „GRYFIA II”

Armator:  Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A. w Szczecinie

Port  macierzysty:   Szczecin

Zbudowany przez Stocznie  „GRYFIA” w Szczecinie  w 1983 r.,  pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków i otrzymał klasę:   * s KM  3 DL 1 pr

Wymiary:  

Długość całkowita                  - 57,69 m,                             

Szerokość                                - 8,82 m

Wysokość boczna                   - 3,63 m

Zanurzenie                               - 2,70 m

Pojemność brutto                   -  496,47,00 ton, nośność 293,00 ton

Rok budowy                             - 1983/1992, Stocznia ‘GRYFIA” Szczecin

Napęd silnik spalinowy:  dwa ZM PZL Wola 27H12A o mocy 618 kW,  # 212579; # 212554

Rejon pływania                                     - 3

Ilość grodzi wodoszczelnych              - 6

Dopuszczalna liczba pasażerów:  364 + 6 osób załogi

Ciężar statku pustego wg informacja o stateczności z 1983 r. wynosi 607,70 ton.

Średnia prędkość promu około 8,00  węzłów

Zapasy paliwa w zbiornikach  łącznie  35,1 t.

Jednostka posiada pomieszczenie załogowe, umywalnie i WC.     

Jednostka zbudowana z przeznaczeniem do przewozu osób  w III rejonie żeglugi oraz samochodów.

Do napędu statku zastosowano dwa silniki spalinowe wysokoprężne ZM PZL Wola, 27H12A o mocy 618 kW # 212579; # 212554. Napęd z SG poprzez sprzęgło, przekładnię na wał śrubowy i stałą  śrubę.   Samodzielny zespół prądotwórczy  składający się z silnika spalinowego i prądnicy.

Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków # s-36488/14.Termin ważności  Świadectwa Klasy do dnia  2018-02-13 r. Karta  Bezpieczeństwa Nr  090/KB/SZC/14  Urzędu Morskiego Szczecin wydana 2014-03-10 z terminem ważności do 2018-02-13.

 

Prom pasażersko - samochodowy "BOGDA"
Długość całkowita                  - 22,08 m,                                                                 

Szerokość                               - 6,10 m

Wysokość boczna                   - 2,72 m

Zanurzenie                             - 1,50 m

Pojemność brutto                   -  120,71 ton

Rok budowy                              - 1977

Napęd spalinowy silnik PZM Puck 1/SW680/195,  147 kW

Dopuszczalna liczba pasażerów:  200 + 3/4 osoby załogi

Klasa * sKM  3 DL 1  pas

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Kierownik Działu Zaopatrzenia Pan Waldemar Grzegorczyk tel. 91 42 42 223 lub 660 777 165 w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00, e-mail: waldemar.grzegorczyk@msrgryfia.pl

 

 

 

2016.11.30
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenie zakładów w Szczecinie i Świnoujściu.
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług  w zakresie ochrony osób i mienia na terenie zakładów w Szczecinie  i Świnoujściu.   1.       Organizatorem przetargu jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ludowa 13, 71‑700 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy...

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

ogłasza

rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług
 w zakresie ochrony osób i mienia na terenie zakładów w Szczecinie
 i Świnoujściu.

 

1.       Organizatorem przetargu jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ludowa 13, 71‑700 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 9273, NIP: 8510101419, REGON: 810877271, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego  51.000.000,00 zł, zwana dalej „Zamawiającym”;

2.       Zamawiający  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu organizowanego na podstawie art. 701 i n. Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenach Zamawiającego w Szczecinie i Świnoujściu.

3.       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szczecinie przy ul. Ludowej 13, na Wyspie Górno-Okrętowej, zwanej dalej ,,Siedzibą Zamawiającego”, w budynku
G-118 w pokoju 513 do dnia 15.12.2016
r. do godziny 1430.

4.       Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Szczecinie przy ul. Ludowej 13, w sali konferencyjnej, na II piętrze budynku G-118, dnia 02.12.2016 r. o godzinie 10.00.

5.       Zakończenie przetargu planowane jest na dzień 31.12.2016 r.

6.       Szczegółowe warunki przetargu, w szczególności Regulamin oraz Opis przedmiotu zamówienia, dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.msrgryfia.pl.

7.       Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie przetargu jest Dariusz Milewski, nr tel.: 91 4242 837, adres e-mail: dariusz.milewski@msrgryfia.pl

8.       Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postepowania, a także zmiany warunków, odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, w tym  zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie.

 

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.         Przedmiotem zamówienia są niżej opisane usługi:

Ochrona osób i mienia obiektów portowych Zamawiającego, na terenie zakładów w Szczecinie i Świnoujściu, realizowana w formie:

 

a)        bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej i doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, a także obsługa innych urządzeń wykorzystywanych w ochronie;

b)        ochrony technicznej polegającej na :

-  zakupie, montażu i modernizacji systemu nadzoru wizyjnego (telewizji przemysłowej) – CCTV,

-  zakupie, montażu i modernizacji systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,

-  zakupie i montażu kontrolowanego punktu dostępu, który składał się będzie z pomieszczeń kontenerowych, zapór drogowych, bram, przejść, przejazdów, i niezbędnych instalacji.

2.         Wszystkie zakupy i montaże wymienione w pkt. 1 b) będą dalej określanie jako „Inwestycje”.

a)        Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu Inwestycji. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu Inwestycji wymagać będzie od Zamawiającego zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

b)        Planowana łączna wartość wszystkich Inwestycji wynosiła będzie netto 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) [dalej: "Planowana Wartość Inwestycji"] lecz Zamawiający zastrzega sobie prawo jej korekty.

c)         W zakres inwestycji nie wliczają się pojazdy, łódź motorowa, broń, wykrywacze metali, analizatory wydechu, system kontroli obchodów lub inne wyposażenie wykorzystywane przy realizacji usługi.

d)        Wszelkie Inwestycje wykonane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za należyte zrealizowanie Inwestycji oraz za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji Inwestycji bez względu na swoją winę. Wykonawca ponosi również w tym zakresie odpowiedzialność wobec osób trzecich.

e)        Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż zrealizuje Inwestycje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dochowa wszelkich warunków formalno-prawnych w przedmiocie realizacji Inwestycji, w tym w zakresie wszelkiego rodzaju ewentualnych zezwoleń, decyzji itp. niezbędnych do realizacji Inwestycji. Zamawiający, w razie konieczności, udzieli w tym zakresie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw. 

f)          Wszelkie szczegóły związane z realizacją Inwestycji, w tym w szczególności w zakresie doboru poszczególnych elementów Inwestycji, ich parametrów technicznych oraz ostateczny wybór wykonawcy Inwestycji [dalej: "Wykonawca Inwestycji"], jak i warunków finansowych zawartej przez Wykonawcę umowy w przedmiocie realizacji Inwestycji, uzgadniane będą przez obie Strony Umowy. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy w przedmiocie realizacji Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jej ostateczny projekt do akceptacji.

g)        Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż w terminie 2 tygodni od dnia podpisania Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu co najmniej trzech różnych wariantów realizacji Inwestycji od trzech różnych potencjalnych Wykonawców Inwestycji, wraz ze szczegółowym wyliczeniem i przedstawieniem wszystkich kosztów Inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się dochować wszelkiej należytej staranności przy wyszukiwaniu najlepszych i najkorzystniejszych wariantów w zakresie realizacji Inwestycji, w tym w szczególności w zakresie warunków finansowych.

h)        Inwestycje nie muszą być całościowo realizowane w ramach jednej umowy przez jednego Wykonawcę Inwestycji. Inwestycje mogą być również zrealizowane przez kilku Wykonawców Inwestycji na podstawie kilku zawartych w tym zakresie umów.

i)          Zamawiający w terminie wynikającym z zapisów Umowy (ewentualnie przedłużonym terminie) może przedłożyć Wykonawcy własny wariant w przedmiocie realizacji Inwestycji, jeżeli uzna, iż jest on korzystniejszy niż warianty przedłożone przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie warunków finansowych. Wykonawca zobowiązany jest wtedy zrealizować Inwestycje zgodnie z wariantem przedłożonym przez Zamawiającego. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieścisłości lub błędów w wariancie przedłożonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

j)          Zamawiający ma również prawo rezygnacji z realizacji Inwestycji, jeżeli za niekorzystne uzna wszystkie ostateczne warunki wariantów dotyczących Inwestycji. W przypadku rezygnacji Zamawiający nie musi uzasadniać swojej decyzji w tym zakresie.

k)         Inwestycja będzie rozliczana od momentu jej zakończenia w miesięcznych ratach równych 1/36 całkowitej kwoty wydatkowanej na inwestycje;

3.         Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na czas określony wynoszący 3 lata.

4.         Intencją Zamawiającego jest, aby świadczenie usług na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie objętym postępowaniem, rozpoczęto w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 01.02.2017 r.

5.         Definicje:

1)        obiekty portowe, o których mowa w punkcie 1, stanowią obiekty portowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 04 września 2008r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2008 roku nr 171 poz. 1055);

2)        zakład Stoczni w Szczecinie oznacza nieruchomość o numerach działek 40/2, 40/ 3, 40/4, 40/5, 35, 37/1, 42.

3)        zakład Stoczni w Świnoujściu oznacza nieruchomość numerach działek 244, 245/5, 246, 7, 9.

 

 

 

 

6.         Warunki realizacji usługi ochrony osób i mienia:

 

Ochrona powinna być wykonywana zgodnie z wymogami Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (SOLAS/Conf. 5/34 z 17 grudnia 2002); Rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych; Ustawy z dnia 04 września 2008r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2008 roku nr 171 poz. 1055) oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie świadczonej usługi a także obowiązującymi planami ochrony i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, przy uwzględnieniu faktu, że Zamawiający wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

7.         Potrzeby Zamawiającego przedstawiają się w następujący sposób:

 

1)        Zakład w Szczecinie:

a)        usługa realizowana przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną;

b)        8 kwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych, sprawnych fizycznie pracowników ochrony w trybie całodobowym, posiadających pozwolenie na broń obiektową lub dopuszczonych do posiadania broni zgodnie z treścią art. 30 ustawy z dnia 21.05.1999r., w tym dwóch na zmianę, posiadających uprawnienia motorowodne;

c)         1 pracownik biura przepustek (dni robocze w godz. 615 – 1415) ze znajomością obsługi programów Microsoft Office i języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

d)        okresowo, dodatkowi pracownicy ochrony na posterunki doraźne – według potrzeb (informacja z wyprzedzeniem 24 godz.);

e)        modernizacja systemu CCTV;

f)         modernizacja systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy;

g)        utworzenie kontrolowanych punktów dostępu do obiektu.

 

2)        Zakład w Świnoujściu:

a)        usługa realizowana przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną;

b)        5 kwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych, sprawnych fizycznie pracowników ochrony w trybie całodobowym, posiadających pozwolenie na broń obiektową lub dopuszczonych do posiadania broni zgodnie z treścią art. 30 ustawy z dnia 21.05.1999r.;

c)         1 pracownik biura przepustek (dni robocze w godz. 615 – 1415) ze znajomością obsługi programów Microsoft Office i języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

d)        okresowo, dodatkowi pracownicy ochrony na posterunki doraźne – według potrzeb (informacja z wyprzedzeniem 24 godz.);

e)        modernizacja systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu

 

REGULAMIN

postępowania prowadzonego w trybie przetargu na udzielenie zamówienia

na usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

 

I.               Postanowienia ogólne

 

1.         Regulamin [Regulamin] określa zasady postępowania prowadzonego w trybie przetargu na udzielenie zamówienia na usługi szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o przetargu pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

2.         Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Stoczni www.msrgryfia.pl.

 

II.             Warunki udziału w przetargu

 

1.         Wymogi, które musi spełniać podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia [Oferent]:

1)       posiadanie ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz posiadanie pozwolenia na broń na okaziciela wydane na podstawie odrębnych przepisów;

2)       posiadanie pozwolenia na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych wydane przez uprawniony podmiot;

3)       posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100);

4)       posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;

 

Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia ważności wskazanych wyżej koncesji, pozwoleń, polis i świadectwa na niezmienionych warunkach przez cały okres realizacji usługi.

 

2.         Wykaz dokumentacji wymaganej przy złożeniu oferty, przy czym dopuszcza się złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta:

a)        w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny odpis z tego Rejestru;

b)        w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c)         koncesja uprawniająca do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;

d)        decyzja właściwego komendanta policji przyznająca prawo posiadania broni palnej w celu ochrony obiektów;

e)        pozwolenie na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, wydane przez właściwy podmiot;

f)          świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego;

g)        wykaz usług ochrony osób i mienia, sprawowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat na obiektach lub obszarach podlegających obowiązkowej ochronie, z potwierdzeniem ich wykonania (dopuszcza się referencje);

h)        polisa potwierdzająca, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych);

i)          oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w ust. 4 poniżej.

j)          akceptacja załączonego projektu umowy na świadczenie usługi.

 

3.         Warunkiem udziału w przetargu jest ponadto:

1)         terminowe złożenie Oferty spełniającej wymogi Regulaminu;

2)         wniesienie wadium.

 

4.         W postępowaniu nie mogą uczestniczyć:

1)         pracownicy Zamawiającego oraz jego doradcy i konsultanci, a także małżonkowie tych osób oraz osoby pozostające z nimi w stałym pożyciu, jak również krewni i powinowaci tych osób do trzeciego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa włącznie;

2)         podmioty będące w sporze sądowym z Zamawiającym lub spółką dominującą, powiązaną lub zależną Zamawiającego oraz podmioty, wobec których wydane zostało, choćby nieprawomocne, orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu lub spółce dominującej, powiązanej, zależnej Zamawiającego, a także podmiotowi należącemu do grupy Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych przysługują roszczenia w stosunku do tego podmiotu;

3)         podmioty, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem podmiotów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

4)         podmioty, które zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5)         osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)         spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)         spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)         spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)         osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

10)     podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

11)     osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

12)     podmioty będące spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

5.         Całkowity koszt przygotowania i złożenia Oferty, w tym uzyskania dokumentów wymaganych Regulaminem oraz całkowity koszt uczestnictwa w postępowaniu, obciąża wyłącznie Oferentów i w żadnym przypadku nie będzie podlegał zwrotowi przez Zamawiającego.

 

III.           Etapy postępowania i miejsce ich przeprowadzenia

 

1.         I Etap – wizja lokalna, pobranie dokumentów, udzielenie dodatkowych informacji oraz składanie ofert. Oferta musi zawierać warunki finansowe realizowania umowy oraz proponowane rozwiązania projektowe dotyczące:

a)        zakupu, montażu i modernizacji systemu nadzoru wizyjnego (telewizji przemysłowej) – CCTV,

b)        zakupu, montażu i modernizacji systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,

c)         zakupu i montażu kontrolowanego punktu dostępu, który składał się będzie z pomieszczeń kontenerowych, zapór drogowych, bram, przejść, przejazdów, wyposażenia i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wartowni, biura przepustek, pomieszczenia do kontroli manualnej, pomieszczenia instruktażowego oraz innych pomieszczeń.

 

2.       II Etap – weryfikacja, ocena i wybór Ofert do III Etapu – zakończony będzie do dnia 24.12.2016 r.

 

3.       III Etap – negocjacje warunków i zawarcie umowy na ochronę osób i mienia – zostanie przeprowadzony w terminie 31.12.2016 r. a dokładny termin, godzina i miejsce dla każdego z Oferentów zostaną podane w zawiadomieniach, o których mowa w ust. 7 cz. IX Regulaminu. Do zawiadomień tych Zamawiający załączy ostateczny projekt umowy o ochronę osób i mienia.

 

IV.           Miejsce, termin składania i otwarcia Ofert

 

1.        Oferty składać należy w Siedzibie Zamawiającego, tj. w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Ludowej 13, w pokoju nr 513 budynku G-118, w terminie do dnia 15.12.2016 r., do godziny 14.30.

2.        Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Szczecinie przy ul. Ludowej 13, w sali konferencyjnej, na II piętrze budynku G-118, dnia 02.12.2016 r. o godzinie 10.00.

3.        W przypadku przesyłania Oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera terminem złożenia Oferty będzie dzień i godz. jej wpływu do Zamawiającego.

 

V.             Sposób przygotowania Oferty

 

1.         Oferta powinna zawierać:

1)        imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Oferenta;

2)        datę sporządzenia Oferty;

c)        zgodę na poniesienie przez oferenta kosztów ochrony technicznej poprzez realizacje inwestycji o wstępnej wartości 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) polegającej na:

-   zakupie, montażu i modernizacji systemu nadzoru wizyjnego (telewizji przemysłowej) – CCTV,

-   zakupie, montażu i modernizacji systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,

-   zakupie i montażu kontrolowanego punktu dostępu, który składał się będzie z pomieszczeń kontenerowych, zapór drogowych, bram, przejść, przejazdów, wyposażenia i innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wartowni, biura przepustek, pomieszczenia do kontroli manualnej, pomieszczenia instruktażowego oraz innych pomieszczeń.

Inwestycja będzie rozliczana na ostatecznie ustalonych warunkach przy czym przez kryteria oceny ofert Zamawiającego rozumie się zarówno wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Inwestycji  jak i warunki zapłaty tego wynagrodzenia (np.: zapłata ratalna, wysokość rat, liczba rat, itp. )

3)        cenę za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony (uzbrojonego i odpowiednio wyposażonego) oraz pracownika biura przepustek, (cena powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez podawania przedziału wartości, nie może być obarczona żadnymi uwarunkowaniami);

cena określona w pkt 3) dodatkowo zawierać powinna:

a)      koszty utrzymania, cenę serwisu i legalizacji wszystkich urządzeń wykorzystywanych do realizacji usługi (w tym w szczególności systemów CCTV, kontroli dostępu, wyposażenia, łodzi, pojazdów, analizatorów wydechu, itd.) z uwzględnieniem ewentualnych napraw;

b)      informację o rodzaju i wartości używanych na terenie obiektów środków transportu i innych urządzeń, niezbędnych do realizacji usługi (broń, pojazdy, wykrywacze metali, analizatory oddechu itp.);

4)        informację o posiadanych certyfikatach.

5)        wykaz aktualnie chronionych przez Oferenta obiektów ( z zaznaczeniem podlegających obowiązkowej ochronie )

6)        wykaz chronionych przez Oferenta w latach ubiegłych obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

7)        oraz następujące załączniki:

a)        oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje Regulamin bez zastrzeżeń;

b)        oświadczenie, że Oferent zapoznał się z dokumentacją związaną wykonywaniem usług będących przedmiotem postępowania posiadaną przez Zamawiającego oraz, że stan prawny i faktyczny przedmiotu postępowania jest Oferentowi znany i nie zgłasza on z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego ani nie będzie ich zgłaszał w przyszłości;

c)         oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych dotyczących postępowania i procesu zbywania przedmiotu postępowania oraz wszelkich danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z postępowaniem;

d)        dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie wskazujące numer rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot wadium;

e)        aktualne zaświadczenie z właściwego dla Oferenta urzędu skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami odpowiednio podatków i składek według stanu na wybrany dzień tygodnia w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę otwarcia oferta;

f)         w przypadku złożenia Oferty przez pełnomocnika - dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej Ofertę do działania w imieniu Oferenta wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby;

g)        w przypadku, gdy Oferentem jest osoba fizyczna - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia przetargu oraz zawarcia umowy o ochronę osób i mienia;

h)        w przypadku, gdy Oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki;

i)          wypełnioną Tabelę Porównawczą;

j)          oświadczenie o akceptacji załączonego projektu umowy na świadczenie usługi;

k)        oświadczenie o spełnieniu wymogów pkt. II ust.4.

2.         Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią koperty bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: „Oferta w zakresie ochrony”.

3.         Oferta powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną i należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta, tj. do podpisania i złożenia Oferty, prowadzenia negocjacji ceny i innych warunków umowy o ochronę osób i mienia   w zakresie objętym postępowaniem oraz do podpisania tej umowy.

4.         Wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

5.         Oświadczenia oraz pełnomocnictwa Oferenci powinni przedstawić w oryginałach, a inne dokumenty w oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach (odpisach).

6.         Wszystkie etapy postępowania prowadzone będą w języku polskim. Jeżeli Oferent przedłoży dokument sporządzony w języku innym niż polski, zobowiązany będzie dołączyć do takiego dokumentu jego tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

7.         Oferta nie może być zmieniona po terminie wyznaczonym na składanie Oferty.

8.         Oferent może złożyć tylko jedną Ofertę.

9.         Niedołączenie do Oferty dokumentów wskazanych w Regulaminie może skutkować pozostawieniem Oferty bez rozpatrzenia.

10.     Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana, chyba że będzie to jedyna Oferta, wówczas Zamawiającego ma prawo ją przyjąć ze skutkiem dla Oferenta.

11.     Przed upływem terminu składania Oferty, każdy z Oferentów uprawniony jest do wycofania Oferty oraz do jej zmiany. Do zmiany lub wycofania Oferty stosuje się odpowiednio zasady dotyczące składania Oferty z tym zastrzeżeniem, że na kopercie z oświadczeniem o zmianie lub wycofaniu Oferty i dokonuje się dodatkowej adnotacji o treści odpowiednio „Wycofanie Oferty  w zakresie ochrony  ” albo „Zmiana Oferty w zakresie ochrony ”.

12.     Do przetargu mogą przystępować konsorcja. Każdy z członków konsorcjum ma obowiązek spełnić wymogi określone w części II Regulaminu.

13.     Jeden z członków konsorcjum, będzie Liderem konsorcjum ustanowionym przez członków konsorcjum pełnomocnikiem do reprezentowania konsorcjum. Konsorcjum dołączy do oferty egzemplarz umowy konsorcyjnej zawierającej to pełnomocnictwo i wskazany jeden adres do korespondencji.

 

VI.           Związanie Ofertą

 

Na zasadach wynikających z art. 703 § 1 K.c. – Oferta wiąże do czasu wyboru innej Oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z Ofert.

 

VII.         Kryterium oceny Ofert

 

1.         Przewiduje się następujące Kryteria oceny Ofert:

1)        cena netto za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony oraz pracownika biura przepustek określonych zgodnie z zapisami zawartymi w ust 1 pkt 4 cz. V Regulaminu;

2)        ocenę urządzeń i wyposażenia wykorzystywanego w realizacji umowy;

3)        wartość, jakość i ocena przydatności proponowanych inwestycji oraz warunki finansowe jej realizacji przy czym przez kryteria  oceny ofert Zamawiającego rozumie się zarówno wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Inwestycji  jak i warunki zapłaty tego wynagrodzenia (np.: zapłata ratalna , wysokość rat, liczba rat, itp. );

4)        ocena doświadczenia Oferenta w zakresie realizowania zadań ochrony obszarów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.

2.         Do III Etapu zaproszeni zostaną Oferenci najbardziej korzystnych, w ocenie Zamawiającego, Ofert złożonych w I Etapie.

 

VIII.       Wadium

 

1.         Kwota wadium w postępowaniu wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych).

2.         Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze  13 1240 3914 1111 0000 3087 5364  prowadzony w Bank Pekao S.A.  do chwili upływu terminu składania Ofert.

3.         Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku, kiedy z dowodu uiszczenia wadium wynika, że polecenie jego wpłaty udzielone zostało w ostatnim dniu terminu składania Ofert, a wadium nie wpłynęło do upływu terminu składani Oferty, Zamawiający ma prawo na mocy swojej decyzji uznać taką Ofertę za skutecznie złożoną. Nie oznacza to jednak, że w związku z tym uprawnieniem któremuś z Oferentów będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie, w szczególności o odszkodowanie lub przyjęcie Oferty.

4.         Zamawiający zwróci wadium w terminie 14 dni od dnia podania na swoich stronach internetowych informacji o odwołaniu postępowania lub jego unieważnieniu albo zakończeniu z wynikiem negatywnym. Dniem zwrotu wadium będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

5.         W żadnym przypadku, bez względu na sposób zakończenia postępowania, żadnemu z Oferentów nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę odsetek od wpłaconej kwoty wadium.

 

IX.           Przebieg II Etapu

 

1.         Po otwarciu Ofert Zamawiający dokona ich weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu.

2.         Zamawiający zastrzega prawo do wzywania oferentów celem udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnienia wątpliwości, czy też uzupełnienia brakującej dokumentacji. Odmowa Oferenta może skutkować pozostawieniem złożonej przez niego Oferty bez rozpoznania.

3.         Kryteriami oceny Ofert są Kryteria wskazane w części Regulaminu pn. „Kryteria oceny ofert.”

4.         Zamawiający przygotuje na własny użytek dwie listy:

1)         listę Ofert niespełniających warunków Regulaminu, przy czym przy każdej z Ofert zostaną odnotowane przynajmniej zasadnicze powody niezgodności;

2)         listę Ofert spełniających warunki Regulaminu według kolejności od Oferty najbardziej korzystnej do Oferty najmniej korzystnej. 

5.         Oferent, którego Oferta znalazła się na liście, o której mowa w ust. 4 pkt. 1) powyżej ma prawo dowiedzieć o powodach niezgodności złożonej Oferty z Regulaminem.

6.         Złożenie najkorzystniejszej Oferty w I Etapie nie jest równoznaczne z wyborem tej Oferty przez Zamawiającego i nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów w szczególności do kierowania wobec Zamawiającego żądania zawarcia umowy.

7.         Do dnia 19.12.2016 r. Zamawiający zawiadomi Oferentów, których Oferty zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w III Etapie, o dokładnym terminie, godzinie i miejscu rozpoczęcia III Etapu poprzez przesłanie do tych Oferentów zawiadomień zawierających wspomniane informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie dokumentów papierowych. Do zawiadomień, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający załączy projekt umowy o ochronę osób i mienia, odpowiednio w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.

8.         Oferenci, których oferty nie zostały zakwalifikowane do III etapu otrzymają zwrot wadium przelewem na wskazany w załączniku do Oferty rachunek bankowy nie później niż do dnia 31.12.2016 r. Dniem zwrotu wadium będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

 

X.             Przebieg III Etapu postępowania

 

1.         III Etap zostanie przeprowadzony w terminie 24 -29.12.2016 r. a dokładny termin, godzina i miejsce dla każdego z Oferentów zostaną podane w zawiadomieniach, o których mowa w ust. 7 cz. IX Regulaminu.

2.         III Etap zostanie przeprowadzony bez względu na liczbę Oferentów obecnych w miejscu oraz dacie i godzinie jego rozpoczęcia.

3.         Negocjacje prowadzone będą z osobami należycie umocowanymi do reprezentacji Oferenta. Zamawiający zastrzega prawo weryfikacji ważności i skuteczności prawa do reprezentowania Oferenta.

4.         Podstawą do prowadzenia negocjacji będzie Oferta. W toku III Etapu Oferent nie może oferować Zamawiającemu warunków gorszych niż te, które zaproponował w Ofercie, w szczególności (ale nie wyłącznie) w zakresie ceny.

5.         Prowadzone negocjacje traktowane będą jako informacje poufne Zamawiającego. Oferenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy w szczególności przebiegu rozmów, ich treści oraz oferowanych w trakcie negocjacji warunków wykonywania Usług będących Przedmiotem postępowania. W przypadku naruszenia tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego zakończenia negocjacji i żądania od Oferenta kary umownej w wysokości po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za naruszenie tajemnicy Zamawiającego. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6.         Zakończenie III Etapu oznacza koniec prowadzenia negocjacji z ostatnim z Oferentów i będzie miało miejsce do dnia 31.12.2016 r.

7.         W terminie 14 dni od zakończenia III Etapu, Zamawiający zwróci wadium wniesione przez Oferentów. Dniem zwrotu wadium będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

8.         Zakończenie III Etapu ani złożenie najkorzystniejszej w III Etapie oferty nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferentów, w szczególności kierowania wobec Zamawiającego żądania zawarcia umowy.

 

XI.           Osoba uprawniona do kontaktu oraz miejsce przechowywania dokumentacji

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie przedmiotowego postępowania jest Dariusz Milewski, nr tel.: 91 4242 837, adres e-mail: dariusz.milewski@msrgryfia.pl

 

XII.         Zastrzeżenia Zamawiającego

 

1.        Zamawiający zastrzega prawo do odwołania Przetargu lub zmiany jego zasad, w tym szczególności Regulaminu oraz Opisu przedmiotu zamówienia, w każdym czasie i na każdym Etapie bez podania przyczyn, o czym poinformuje na stronie internetowej Stoczni – „www.msrgryfia.pl. Z tytułu odwołania Przetargu lub zmiany jego zasad Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2.        Zamawiający zastrzega prawo do swobodnego wyboru Oferty złożonej na każdym z Etapów, a także do niedokonania wyboru żadnej Oferty bez podania przyczyny. Z tytułu wykonania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w zdaniu pierwszym, Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3.        Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zaproszenia do dalszych negocjacji, każdego z Oferentów, których Oferty niezakwalifikowane zostały do IV etapu.

4.        W przypadku przesunięcia terminów postępowania terminy, o których mowa w Regulaminie, ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

Tabela Porównawcza

 

1.        

Nazwa Oferenta

Wartość

2.        

Cena netto za 1 rbg. przeszkolonego pracownika ochrony lub pracownika biura przepustek z uwzględnieniem wyposażenia osobistego (bez kosztami obsługi technicznej i wartości inwestycji):

 

3.        

Rodzaj nazwy i wartość używanych na terenie obiektów środków transportu i innych urządzeń, wykorzystywanych do realizacji usługi:

 

oraz wartości cząstkowe z podziałem na pojazdy, komputery, wykrywacze metali, analizatory wydechu itd.

 

a)                  

 

b)                  

 

c) 

 

 

4.        

Miesięczna cena utrzymania w tym serwisu i legalizacji urządzeń i systemów z uwzględnieniem ewentualnych napraw:

 

5.        

Łączna cena netto za 1 rbg. usługi (Suma poz. 3,4,5):

 

6.        

Łączna wartość inwestycji dotyczącej kontrolowanych punktów dostępu:

 

 

oraz wartości cząstkowe głównych elementów systemów z podziałem na:

a)    robociznę

 

b)    kontenery

 

c)     szlabany

 

d)    bramy

 

e)    inne niezbędne elementy

 

7.        

Łączna wartość inwestycji dotyczącej systemu KD i RCP

 

oraz wartości cząstkowe głównych elementów systemów z podziałem na:

a)   robociznę

 

b)   zapory (szlabany)

 

c)    ceny tripodów (bramek)

 

d)   oprogramowania

 

e)   łącza

 

f)     inne niezbędne elementy

 

8.        

Łączna wartość inwestycji dotyczącej systemu CCTV

 

oraz wartości cząstkowe głównych elementów systemu z podziałem na:

a)    robocizny

 

b)    kamery

 

c)     rejestratory

 

d)    monitory

 

e)    łącza

 

f)      inne niezbędne elementy

 

9.        

Łączna wartość inwestycji (suma poz. 6, 7, 8)

 

10.    

Miesięczny koszt inwestycji (przy 36 miesięcznej umowie na świadczenie usług).

 

11.    

Posiadane certyfikaty:

1)       

2)       

3)       

12.    

Wykaz aktualnie chronionych przez oferenta obiektów (z zaznaczeniem podlegających obowiązkowej ochronie):

1)       

2)       

3)       

13.    

Wykaz chronionych przez oferenta w latach ubiegłych, obiektów podlegających obowiązkowej ochronie:

1)       

2)       

3)       

 

Tabela porównawcza 

 

Załączniki szt. 2:

1.       Opis przedmiotu zamówienia.

2.       Regulamin.

 

 

2016.10.26
Piła taśmowa TB-1250
Piła taśmowa TB-1250 do drewna z roku 1975, nr inw.  SW-05030-540. W dobrym stanie technicznym, sprawna. Urządzenie do odbioru w zakładzie w Świnoujściu. Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. infrastruktury Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszedniew godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl Ostateczny termin składania ofert: 15-11-2016 r.  

Piła taśmowa TB-1250 do drewna z roku 1975, nr inw.  SW-05030-540. W dobrym stanie technicznym, sprawna. Urządzenie do odbioru w zakładzie w Świnoujściu. Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do prowadzenia wszelkich spraw związanych z ofertą jest Specjalista ds. infrastruktury Pan Roman Maciak tel. 91 42 42 284 lub 660 777 215 w dni powszedniew godz. od 8.00 do 13.00, e-mail: roman.maciak@msrgryfia.pl Ostateczny termin składania ofert: 15-11-2016 r.