BIP Język polski Język angielski
Dla osób

Rada Nadzorcza Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

 

1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,

f) niekaralność, brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);

f) aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem adresu, numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa w dniu 18 lutego 2019 roku
o godz. 15.00. Zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, zaadresowane: Rada Nadzorcza Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin Polska z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Nie otwierać” należy przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Spółki (w godzinach 7.00 – 15.00).

8. Dodatkowym atutem kandydata będzie: biegła znajomość języka angielskiego.

9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 lutego 2019 r. po godzinie 15.00.

10. Oceny pod względem formalnym i merytorycznym przesłanych zgłoszeń dokona Rada Nadzorcza.

11. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

12. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 19 lutego 2019 r., w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu po przednim może zostać zmieniony.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.

13. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będzie w szczególności:

a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz sektora, w którym działa ta spółka;

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, zasad wynagradzania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016  poz. 1202 z późn. zm.), znajomość zasad nadzoru właścicielskiego oraz grup kapitałowych;

d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

14. W przypadku udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym aktualnego Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

15. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

16. Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie, na podany adres, kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

17. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

18. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie zwana dalej „Administratorem danych”.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie przepisami prawa.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze — ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

5. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

a. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.

 

Morska Stocznia Remontowa Gryfia" S.A., poszukuje pracowników na stanowisko:

 

Konstruktor ds. systemów okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 3 letnie doświadczenie jako konstruktor w branży stoczniowej

Znajomość oprogramowania Auto Cad oraz przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B

 

Konstruktor ds. kadłubowych

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 3 letnie doświadczenie jako konstruktor w branży stoczniowej

Znajomość oprogramowania Auto Cad oraz przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B

 

Konstruktor ds. wyposażenia siłowni okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 3 letnie doświadczenie jako konstruktor w branży stoczniowej

Znajomość oprogramowania Auto Cad oraz przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B

 

 

Technolog ds. kadłubowych

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w przemyśle stoczniowym

Znajomość rysunku technicznego

Preferowana znajomość j. angielskiego

 

Inspektora kontroli jakości

Wymagania:

Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne

Umiejętność czytania rysunku technicznego

Mile widziane uprawnienia do przeprowadzania badań nieniszczących

2 lata pracy w zawodzie

Znajomość budowy statku

 

Mistrz prac kadłubowych

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

Znaojmość budowy jednostek pływających, procesów technologicznych oraz czytania dokumentacji technicznej

Minimum 5 lat pracy w przemyśle stoczniowym

Preferowana znajomość języka angielskiego

 

Specjalista ds. zaopatrzenia

Wymagania:

Wyższe lub średnie techniczne lub handlowe

Praca na stanowisku związanym z realizacją zakupów lub jako technolog materiałowy minimum 3 lata

Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość programów MS OFFICE.

 

Monter rurociągów okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie techniczne średnie techniczne

Znajomość zagadnień budowy systemów i urządzeń okrętowych oraz hydrauliki siłowej

Uprawnienia: sczepiacz - przepalacz

3 lata pracy w przemyśle

Elektromonter okrętowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne

Znajomość zagadnień instalacji okrętowych oraz remont prądnic i silników elektrycznych lub automatyki okrętowej

Uprawnienia SEP

3 lata pracy w zawodzie

 

Monter maszyn i urządzeń okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe techniczne średnie techniczne

Znajomość zagadnień budowy i remontu silników i urządzeń okrętowych lub znajomość zagadnień hydrauliki siłowej - instalacje rurowe, silniki, armatura

3 lata pracy w przemysle stoczniowym

Stolarz okrętowy

Wymagania:

Umiejętność demontażu i montażu szalunków drewnianych

Umiejętność wykonywania elementów konstrukcji drewnianych nabrzeży i jednostek pływających

Uprawnienia: Poddźwigowy

Minimum 3 lata pracy w zawodzie

Monter kadłubów okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Uprawnienia: przepalacza-sczepiacza, poddźwigowego

Minimum 2 lata pracy

Pożądane uprawnienia operatora wózków akumulatorowych, do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz umiejętność prostowania termicznego konstrukcji stalowych

 

Ślusarz okrętowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Znajomość zagadnień remontu pokryw lukowych, umiejętność wykonywania napraw stalowych

Kurs spawania met. 111, sczepiacza-przepalacza

Minimum 2 lata pracy w przemyśle stoczniowym

Mile widziane uprawnienia poddźwigowego oraz operatora wózków akumulatorowych

 

Elektromechanik

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe kierunkowe

Znajomosć procesu remontu pokryw lukowych, znajomość budowy jednostek pływajacych

Uprawnienia SEP 1KV, operatora wózków akumulatorowych

2 lata pracy w zawodzie

Uprawnienia poddźwigowego, cumownika, pomiarowe

 

Spawacz okrętowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Świadectwo spawacza ( wydane przez towarzystwo klasyfikacyjne będące członkiem IACS ) na spawanie na jedną lub kilka z wymienionych metod 111, 131, 135, 136, 138, 141 w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w pozycjach PA i PB dla typu wyrobu blacha i lub rura w obrębie grupy materiałowej 1 i lub 22

Minimum 2 lata pracy

Uprawnienia poddźwigowego

 

Maszynista suwnicy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Obsługa suwnic

Uprawnienia TDT lub UDT do obsługi suwnic w zakresie samojezdnych sterowanych z kabiny

Uprawnienia operatora wózków widłowych, akumulatorowych

 

Elektryk

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Uprawnienia SEP do 20 KV

Minimum 3 lata pracy przy urządzeniach elektrycznych

 

Elektryk remontowy suwnic

Wymagania:

Wykształcenie minimum zawodowe

Uprawnienia SEP do 1 KV

TDT w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Praca przy urządzeniach podnośnych

 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Mile widziane posiadanie uprawnień do obsługi gazów technicznych

 

Dźwignicowy

Wymagania:

Wykształcenie minimum zawodowe

Obsługa suwnic

Uprawnienia dozorowe do obsługi żurawi

Minimum 1 rok pracy w zawodzie

Operator sprzętu zmechanizowanego

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Prawo jazdy kat. T, ewentualnie C + E